انصراف قاضی زاده هاشمی چقدر خرج روی دست کشور گذاشت؟

یک فعال سیاسی نوشت: بار مالی نامزدی هر نامزد ۵٢٨ میلیارد تومان بود.

عبدالرضا داوری طی انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «انصراف قاضی زاده ۵٢٨ میلیارد تومان برای نظام هزینه داشت!».

وی در ادامه نوشت: «بودجه برگزاری انتخابات ٨ تیر:

۵۵.١ همت

هزینه پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدها در صداوسیما:

٢۵٠ میلیون تومان در دقیقه

تعداد دقایق برنامه های تبلیغاتی هر نامزد:

١٠٨٠ دقیقه

بار مالی نامزدی هر نامزد:

۵٢٨ میلیارد تومان».

انصراف قاضی‌زاده هاشمی چقدر خرج روی دست کشور گذاشت؟

 

دیدگاه
آخرین اخبار