شجاعت مثال زدنی دختر بوشهری در صحنه تصادف/ ویدئو

در حادثه شب گذشته در بوشهر که به دلیل عدم رعایت حق تقدم توسط راننده خودرو پراید بر سر دوربرگردان رخ داد، خودرو پژو که در مسیر مستقیم در حال حرکت بود برای جلوگیری از تصادف، از مسیر منحرف شده و با شدت زیاد به کناره جاده برخورد می کند.

در اینجا زمانی که همه عابران از ترس انفجار خودرو، سردرگم از وقوع این حادثه بودند سه نفر از شیرزنان بوشهری به سرعت وارد عمل می شوند و بقیه را تشویق به کمک به حادثه دیدگان می کنند تا از حادثه ای دلخراش جلوگیری نمایند.

این اتفاق و سرعت عمل این دختران، تحسین همگان در فضای مجازی را در پی داشت.

 

دیدگاه
آخرین اخبار