کشت چغندر علوفه‌ای در مازندران تامین کننده خوراک دام کشور

معاون زراعت وزیرجهادکشاورزی گفت: با کشت چغندر علوفه‌ای در مازندران می توان بخش مهمی از خوراک دام کشور را تامین کرد.

علیرضامهاجر امروز دربازدید از موسسات تحقیقات گاودشت بابل گفت. بر اساس کاری که محققان کشورمثل دکتر فضایلی وهمکاران درموسسه چغندرقند و نیز موسسه اصلاح بذرونهال ومجموعه کارشناسان دامپروری در وزارت جهادکشاورزی انجام دادند باید نوید دادکه بدون اینکه حتی یک متر غیر از اب باران استفاده شود دراستان‌های گیلان مازندران وگلستان می‌توان صد‌ها هزارتن نیازکشور درباره علوفه را درداخل تولید وتامین کرد.

وی تصریح کرد: چغندر علوفه‌ای بدون نیازبه هیچگونه آبیاری قابل تولید است و بعد از برداشت برنج از زمین‌های کشاورزی می‌توان چغندر غلوفه‌ای کشت کرد

مهاجر تاکید کرد:با کشت این محصول بیشتر از ۱۰۰ تن درهکتار محصول تولید می‌شود وبرای خوراک دام‌ها قابل استفاده است واین نوع چغندر  بیشتر از ۸ درصد قند داردومی تواند جایگزین جو زرت. یونجه وکنجاله سویا وخیلی از محصولاتی که مجبور به واردات آن از خارج هستیم جایگزین بشود ومی تواند بهتر از خوراک های دیگر، تغذیه دام سنگین وسبک راتامین کرد.

دیدگاه
آخرین اخبار