۳۵۹ دشت ایران درگیر بحران فرونشست

علت اصلی فرونشست برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزی و صنعت است.

 مطابق گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران ۳۵۹ محدوده از ۶۰۹ محدوده مورد مطالعه در ایران درگیر بحران فرونشست هستند.

علت اصلی فرونشست برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزی و صنعت است.

۳۵۹ دشت ایران درگیر بحران فرونشست

منبع: بازار
دیدگاه
آخرین اخبار